BSA - Logo LIGGEND WIT

Business Sales Academy

Privacy Policy

Verantwoordelijkheid voor jouw persoonsgegevens

Bij het verlenen van onze diensten gebruiken wij (soms) jouw persoonsgegevens. Dit noemt de wetgever ook wel “verwerken”. Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zijn wij de zogeheten “verwerkingsverantwoordelijke”, voor zover wij het doel en de middelen voor het gebruik van jouw persoonsgegevens bepalen.

 

In dit Privacy Statement leggen wij je uit hoe wij als (verwerkings-)verantwoordelijke met jouw persoonsgegevens omgaan en wat jouw privacy rechten zijn, met name bij het gebruik van onze website. Neem gerust contact met ons op als je vragen en/of verzoeken hebt. Onderaan dit Privacy Statement tref je onze contactgegevens aan.

Verwerking van jouw persoonsgegevens

Wij gebruiken jouw persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze. Zo gaan wij vertrouwelijk om met jouw persoonsgegevens en hanteren wij passende (beveiligings-) maatregelen om onder andere die vertrouwelijkheid te waarborgen.

Ook gebruiken wij jouw persoonsgegevens slechts als je daarvoor toestemming hebt gegeven, ofwel dit noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor het verlenen van onze diensten of bijvoorbeeld omdat wij daartoe wettelijk verplicht zijn.

Doelen en grondslagen van de verwerking

Jouw persoonsgegevens gebruiken wij uitsluitend voor zover dat rechtmatig is. Hieronder zetten wij uiteen voor welke doeleinden wij jouw persoonsgegevens (kunnen) gebruiken en wat de wettelijke grondslag (lees: rechtvaardiging) daarvoor is. Voor de overzichtelijkheid hebben wij de doeleinden ingedeeld per wettelijke grondslag (art. 6 AVG).

1) Gebruik van jouw persoonsgegevens na toestemming

In sommige gevallen gebruiken wij jouw persoonsgegevens nadat je daar toestemming voor hebt gegeven. Zo sturen wij in het geval van updates of ander relevant nieuws digitale nieuwsbrieven naar onze relaties, deelnemers en geïnteresseerden. Daarbij gebruiken wij de naam en het e-mailadres.

Aanvullende toelichting: als jouw toestemming vereist is voor een specifiek doeleinde, dan vragen wij per 25 mei 2018 altijd jouw toestemming door middel van een opt-in-knop of een andere actieve handeling. Jouw toestemming kun je uiteraard te allen tijde intrekken door schriftelijk een schriftelijke mededeling te sturen naar de contactgegevens op deze website.

2) Wij gebruiken jouw persoonsgegevens als dat noodzakelijk is om een overeenkomst aan te gaan en/of uit te voeren

In sommige gevallen is het noodzakelijk om jouw persoonsgegevens te gebruiken om onze diensten te verlenen. Zo gebruiken wij bijvoorbeeld jouw contactgegevens om contact met je te onderhouden, opleidingsinformatie te verzenden of facturen te versturen.

3) Wij gebruiken jouw persoonsgegevens als dat noodzakelijke is om te voldoen aan een wettelijke verplichting

In sommige gevallen verplicht de wetgever dat wij persoonsgegevens verwerken. Bijvoorbeeld om diploma’s aan te vragen.

4) Gebruik van jouw persoonsgegevens is noodzakelijk voor het behartigen van onze gerechtvaardigde belangen

In sommige gevallen is het voor ons noodzakelijk om persoonsgegevens te verwerken ter behartiging van onze gerechtvaardigde belangen. Zo wordt onze website gemonitord om bijvoorbeeld hackpogingen tegen te gaan en de continuïteit van de website te waarborgen.

Beveiliging van jouw persoonsgegevens

Wij treffen passende technische en organisatorische maatregelen om het verlies van persoonsgegevens of onrechtmatige verwerking tegen te gaan, waaronder de volgende:

 • Onze website maakt gebruik van een beveiligde verbinding;
 • Onze servers worden adequaat beveiligd en in de Europese Unie gehost;
 • Wij maken gebruik van op naam gestelde accounts voor de toegang tot systemen waarin persoonsgegevens worden verwerkt;
 • Wij gebruiken fysieke toegangscontroles voor (server)ruimtes waarin persoonsgegevens zijn opgeslagen;
 • Wij beperken het inzageniveau van de persoonsgegevens tot die personen waarvoor dit noodzakelijk is.

Verwerkers

Als wij persoonsgegevens aan derde partijen verstrekken om voor ons te verwerken, dan sluiten wij daarmee verwerkingsovereenkomsten die voldoen aan art. 28 AVG.

De categorieën verwerkers waarvan wij gebruik maken zijn.

 • De webhost, voor het hosten van onze website;
 • Organisaties die voor onze (digitale) nieuwsbrieven versturen;
 • Administrateurs voor de verwerking van bijvoorbeeld (financiële) persoonsgegevens.

Bewaartermijn van jouw persoonsgegevens

Jouw persoonsgegevens worden slechts bewaard voor zover dit noodzakelijk is (art. 5(1)(e) AVG). Voor zover mogelijk worden de bewaartermijnen hieronder verder uitgewerkt.

 • Administratieve persoonsgegevens/documenten worden gedurende 7 jaar bewaard of zoveel langer als noodzakelijk is, dan wel wettelijk verplicht is.
 • Persoonsgegevens die zijn verstrekt op basis van toestemming worden gedurende 2,5 jaar na toestemming bewaard, of zoveel langer als noodzakelijk is.
 • Overige persoonsgegevens worden gedurende 2,5 jaar bewaard, of zoveel langer als noodzakelijk is.

Jouw rechten

Op grond van de AVG heb je recht op inzage van en rectificatie van jouw persoonsgegevens. In sommige gevallen kun je ook verzoeken om jouw persoonsgegevens te wissen of het gebruik daarvan te beperken of daartegen bezwaar te maken. Als je voor een specifiek doeleinde (bijv. een digitale nieuwsbrief) toestemming hebt gegeven voor het gebruik van jouw persoonsgegevens, dan kun je deze toestemming altijd intrekken door een schriftelijk verzoek in te dienen bij de contactgegevens gegeven op de website.

Als je persoonsgegevens aan ons hebt verstrekt heb je in sommige gevallen ook recht om deze persoonsgegevens te verkrijgen in een vorm/bestand waarin je deze eenvoudig door kunt geven aan een andere organisatie. Voor het uitoefenen van één van deze rechten, kun je een schriftelijk verzoek aan ons sturen.

Wij hopen je afdoende te hebben geïnformeerd over het gebruik van jouw persoonsgegevens en jouw rechten. Uiteraard staan wij voor jou klaar als je vragen en/of verzoeken hebt. Mocht je onverhoopt een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens, dan heb je het recht om deze voor te leggen aan de Autoriteit Persoonsgegevens.