BSA - Logo LIGGEND WIT

Business Sales Academy

Algemene Voorwaarden

Artikel 1 - Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Business Sales Academy : de BV Business Sales Academy met kvk-nummer: 88782026 , hierna te noemen: BSA
 • Deelnemer: de natuurlijke persoon die is ingeschreven bij een door BSA georganiseerde opleiding.
 • Aanmelding: het door de deelnemer schriftelijk kenbaar maken aan BSA dat hij/zij een opleiding die BSA aanbiedt wil volgen. Deze han­deling wordt beschouwd als een aanbod aan BSA tot het doen inschrijven voor een opleiding en een akkoordverklaring met deze algemene voorwaarden.
 • Inschrijving: de handeling van BSA waardoor het aanbod van de deelnemer door BSA wordt aanvaard.
 • Lesgeld: het bedrag dat door de deelnemer aan BSA moet worden betaald om de opleiding te kunnen vol­gen.
 • Opleiding: een training, leergang, vervolgopleiding, etc. van BSA, hierna afzonderlijk te noemen: de opleiding.
 • Lesmateriaal: Readers, brochures, handleidingen, applicaties, digitale toegang tot lesmateriaal en overig materi­aal welke benodigd zijn ter kennisoverdracht en toepassing tijdens het verloop van de opleiding.

Artikel 2 - Toepasselijkheid

 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten gesloten tussen de deelnemer en BSA, betreffende deelname aan een opleiding.
 • Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover zij schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 3 - Aanmelding en inschrijving

 • De aanmelding voor een opleiding bij BSA vindt uitsluitend plaats door middel van het inschrijfformulier.
 • De behandeling van de inschrijving vindt plaats in volgorde van ontvangst van de aanmeldingen.
 • Door de aanmelding verklaart de deelnemer zich akkoord met deze voorwaarden en het op dat moment gehanteerde lesgeld.
 • De aanmelding wordt geacht te zijn aanvaard nadat BSA de inschrijving schriftelijk aan de deelnemer heeft bevestigd. De bevestiging geldt als bewijs van inschrijving.
 • Bij overaanmelding wordt een wachtlijst aangelegd. Kandidaten op de wachtlijst hebben voorrang bij toelating voor de eerstvolgende opleiding.
 • BSA is gerechtigd de inschrijving van de deelnemer met opgave van reden(en) te weigeren.
 • Aan de deelname van een opleiding kunnen nadere specifieke voorwaarden verbonden zijn zoals ingangsniveau, aanwezigheidsplicht, etc.
 •  

Artikel 4 - Annulering door deelnemer

 • De deelnemer verplicht zich het lesgeld te voldoen, tenzij anders schriftelijk is overeen­gekomen.
 • De deelnemer kan schriftelijk tot twee weken vóór aanvang van de opleiding zijn/haar inschrijving schriftelijk annuleren. De ontvangstdatum is bepalend voor de annulering. Administratiekosten bedragen in elk geval €25,- en zijn voor rekening van de deelnemer.
 • Bij afzien van deelname zijn de volgende annuleringskosten verschuldigd:
  • 50% van het totale lesgeld bij annulering na twee weken voor aanvang van de cursus.
  • 100% van het totale lesgeld bij annulering op de startdatum of na aanvang van de cursus.

Artikel 5 - Annulering door BSA

 • BSA heeft het recht om een opleiding voor de aanvang ervan te annuleren, indien er naar haar oordeel onvoldoende inschrijvingen zijn.
 • De deelnemer zal hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte worden gesteld en heeft recht op teruggave van het al betaalde lesgeld en examengeld.
 • BSA is niet aansprakelijk voor de kosten van al aangeschaft lesmateriaal en andere eventueel gemaakte kosten.

Artikel 6 - Deelneming aan de opleiding

 • Deelneming aan de opleiding is enkel toegestaan gedurende de opleidingsduur van de opleiding waarvoor inschrijving heeft plaatsgevonden.
 • De deelnemer die is verhinderd om aan de opleiding deel te nemen, kan op schriftelijk verzoek en na goedkeuring door de directie van BSA zijn deelname op een andere datum voortzetten.
 • De deelnemer heeft het recht zich voor een opleiding te laten vervangen door een ander persoon, indien de betreffende persoon aan de toelatingseisen voldoet en dit voor de aanvang van de opleiding schriftelijk aan de directie van BSA is gemeld.

Artikel 7 - Opleiding en lesmateriaal

 • BSA is gerechtigd om wijzigingen in het programma, de locatie, de inhoud van de opleiding en/of het team van opleiders aan te brengen.
 • BSA zal bij uitval van opleiders zich inspannen om zo spoedig mogelijk vervanging te regelen.
 • Lesmateriaal wordt alleen verstrekt indien aan de betalingsverplichting t.a.v. het lesgeld wordt voldaan.

Artikel 8 - Lesgeld en examengeld

 • De hoogte van het lesgeld en het eventuele examengeld staat vermeld in de opleidingsbrochure en/of op de website van BSA; druk- en typefouten voorbehouden.
 • Na het eerste college ontvangt de deelnemer een factuur om het lesgeld te voldoen. Als de aanmelding mede is ondertekend door een bedrijf of instelling, wordt de factuur aan de medeondertekenaar gezonden. (Mede-)onder-tekening van de aanmelding leidt tot hoofdelijke aansprakelijkheid voor betaling van het lesgeld.
 • Na ontvangst van het lesgeld door BSA is de deelnemer gerechtigd de opleiding af te ronden.
 • Na ontvangst van het eventueel verschuldigde examengeld c.q. herexamengeld door BSA is de deelnemer gerechtigd het betreffende examen c.q. herexamen af te leggen.

Artikel 9 - Betaling

 • Tenzij anders schriftelijk is overeengekomen, dient de deelnemer het lesgeld binnen 30 dagen na het eerste college te hebben voldaan, een en ander zonder korting, verrekening of schuldcompensatie.
 • Indien de deelnemer het lesgeld niet binnen de overeengekomen betalingstermijn heeft betaald, is hij enkel door het verstrijken van de termijn in verzuim, zonder dat daartoe enige som­matie of ingebrekestelling nodig is.
 • In dat geval is de deelnemer de wettelijke rente verschuldigd vanaf het moment dat hij met de betaling in verzuim is, een en ander onvermin­derd de bevoegdheid van BSA, als het een termijnbetaling betreft, dan de nog openstaande termijnbedragen direct op te eisen.
  • De deelnemer zal daarnaast de kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, die gemaakt moeten worden ter zake van de invordering, verschuldigd zijn. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van het te vorderen bedrag met een minimum van € 150, – exclusief btw.

Artikel 10 - Examens en certificering

 • Indien de deelnemer de opleiding met goed gevolg heeft afgerond, ontvangt hij een bewijs van deelname, een certificaat c.q. diploma.
 • Diplomering, certificering en het vertrekken van bewijs van deelname geschieden op de in de opleidingsinformatie beschreven wijze.

Artikel 11 - Intellectueel eigendom

 • BSA is rechthebbende van de intellectuele eigendomsrechten op het aan de deelnemer ter beschikking gestelde lesmateri­aal. Het lesmateriaal mag op geen enkele wijze worden vermenigvuldigd en/of openbaar worden gemaakt, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BSA.
 • BSA is bevoegd de door de deelnemer gedurende de opleiding ontwikkelde producten te archiveren ten behoeve van de beoordeling van de deelnemer en ten behoeve van kwaliteitsbewaking van de opleiding.
 • Openbaarmaking van de door de deelnemer ontwikkelde producten, vindt niet plaats zon­der voorafgaande toestemming van de deelnemer. Deze producten mogen echter wel geanonimiseerd door BSA worden gebruikt.

Artikel 12 - Bescherming persoonsgegevens

 • De door de deelnemer verstrekte gegevens worden opgenomen in de administratie van BSA. De gegevens worden gebruikt voor een verantwoord klantbeheer en een verantwoorde bedrijfsvoering onder meer voor het inschrijven van de deelnemer en het toesturen van lesmateriaal.
 • Adresgegevens van de deelnemer kunnen door BSA worden gebruikt voor het toesturen van informatie over activiteiten van BSA en/of samenwerkingspartners.
 • BSA geeft zonder schriftelijke toestemming van de deelnemer geen informatie over de voortgang van de opleiding aan derden.
 • De deelnemer heeft het recht op toegang en verbetering van de eigen gegevens. Als de deelnemer geen informatie meer wil ontvangen, kan dat schriftelijk worden gemeld aan de administratie van BSA.

Artikel 13 - Aansprakelijkheid

 • BSA is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden in het aangeboden lesmateriaal.
 • BSA is niet aansprakelijk voor schade die uit welke oorzaak dan ook voor de deelnemer ontstaat in verband met de opleiding, tenzij er sprake is van opzet en/of grove schuld aan de zijde van BSA.

Artikel 14 - Klachtenprocedure

 • Indien de deelnemer een klacht heeft, kan hij dit binnen 30 dagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk en met redenen omkleed melden bij de directie van BSA.
 • De directie is verplicht binnen 30 dagen schriftelijk en met redenen omkleed een standpunt kenbaar te maken over de ingediende klacht; indien wenselijk zal de directie de klager in de gelegenheid stellen gehoord te worden. In bijzondere gevallen is verlenging van genoemde termijn mogelijk.

Artikel 15 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 • Op alle overeenkomsten betreffende deelname aan een opleiding is Nederlands recht van toepassing.
 • Alle geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomsten, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Zwolle.